Przepisy administracyjne dla „personelu religijnego”

Departament Pracy Frontu Jedności – organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin odpowiedzialny miedzy innymi za podporządkowanie grup wyznaniowych i mniejszości etnicznych – opublikował państwowe „Przepisy administracyjne dla personelu religijnego”, które nazwał „kluczem do sinizacji” religii.

Nowe regulacje podzielone są sześć części. Pierwsza stanowi, że duchowni muszą być „patriotyczni”, „wspierać przywództwo Komunistycznej Partii Chin” oraz „system socjalistyczny”.

Część druga wylicza prawa i obowiązki „personelu religijnego”, któremu wolno organizować „aktywności” i studia religijne oraz akcje charytatywne. Duchowni muszą jednak zaszczepiać wiernym „patriotyzm” i „przestrzeganie prawa” oraz zapobiegać „obcym wpływom” i szerzeniu „religijnego ekstremizmu”. Nie wolno im prowadzić działalności separatystycznej, terrorystycznej i wywrotowej ani nauczać religii „poza murami szkół religijnych” i podczas „pracy charytatywnej”. Przyjmowanie datków regulują oddzielne przepisy państwowe.

Następne cztery części dotyczą „dokumentowania, rejestrowania i certyfikowania personelu religijnego” w ścisłej współpracy z administracją lokalną, podporządkowaną właściwym organom państwa. Artykuł 33 przewiduje stworzenie „centralnej bazy danych personelu religijnego”, którą prowadzić będzie Państwowa Administracja Spraw Religijnych na podstawie szczegółowych informacji przekazywanych przez władze lokalne.

Kary wymierzane będą zgodnie ze zmienionymi w 2017 roku „Przepisami dotyczącymi spraw religijnych”.

„Przepisy administracyjne dla personelu religijnego” wchodzą w życie 1 maja.